Tietosuojaseloste: Tutkimus koulutus-, työelämän ja taloudellisten valintojen sekä arvojen, uskomusten ja hyvinvoinnin välisistä yhteyksistä

Tämä tietosuojaseloste kuvaa kyselytutkimusta, jonka Tilastokeskus toteuttaa Svenska handelshögskolanin ja Tampereen Yliopiston toimeksiannosta ja jonka tarkoituksena on selvittää koulutus-, työelämän ja taloudellisten valintojen sekä arvojen, uskomusten ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä.

Kyselytutkimus on osa Svenska handelshögskolanin johtamaa tutkimushanketta, joka tehdään yhteistyössä nimettyjen tutkijoiden kanssa seuraavista yliopistoista: Innsbruckin yliopisto (Itävalta), Middlebury College (USA), Tampereen Yliopisto ja Turun Yliopisto.

Kyselytutkimuksen kohdejoukon muodostavat Suomessa asuvat, suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvat, 35–45-vuotiaat. Se toteutetaan vuosien 2020–2022 aikana useammassa osassa erillisinä internet-kyselyinä, joihin poimitaan omat otokset. Tutkittavat kutsutaan osallistumaan tutkimukseen kirjeellä, joka sisältää internet-lomakkeelle kirjautumiseen tarvittavat henkilökohtaiset tunnukset. Osallistuminen on tutkittaville vapaaehtoista.

Kyselytutkimuksessa kerättäviä tietoja arvoista, uskomuksista, näkemyksistä ja hyvinvoinnista täydennetään hallinnollisista rekistereistä saatavilla tiedoilla perustuen osallistujien suostumukseen. Tietojen yhdistämisen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä koulutus-, työelämän ja taloudellisten valintojen sekä arvojen, uskomusten ja hyvinvoinnin välisistä yhteyksistä. Svenska handelshögskolan ja Tampereen yliopisto toteuttavat tutkimuksen hankkeeseen erikseen nimettyjen tutkijoiden kanssa. Tutkijoilla on pääsy rekisteriaineistoon ainoastaan Tilastokeskuksen FIONA-etäkäyttöjärjestelmän kautta, mikä estää yksilötason henkilötietoihin pääsyn. Kaikkia hankkeen tutkijoita sitoo Tilastokeskuksen kanssa allekirjoitettu aineiston käyttöä koskeva tutkimuslupa sekä siihen liittyvä ehdoton salassapitovelvollisuus. Vain seuraavilla nimetyillä tutkijoilla on pääsy FIONA-etäkäyttöjärjestelmään: Topi Miettinen (Svenska handelshögskolan), Kaisa Kotakorpi (Tampereen yliopisto), Satu Metsälampi (Turun Yliopisto), Xiaogeng Xu (Svenska handelshögskolan). Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan henkilötietojesi käsittelystä ja sinulle kuuluvista oikeuksista osallistuessasi keruuseen. Tutkimuksen rekisterinpitäjinä toimii Svenska handelshögskolan. Tilastokeskus vastaa tiedonkeruun käytännön toteutuksesta toimeksiannosta ja toimii siten henkilötietojen käsittelijänä.

Rekisterinpitäjä

Svenska handelshögskolan
PL 479, 00101 HELSINKI
puh. +358 9 431 331
tulokysely@hanken.fi
Käyntiosoite: Arkadiankatu 22, 00100 HELSINKI

Tietosuojavastaava

dpo@hanken.fi
tel. +358 9 431 331

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään kyselytutkimuksen toteuttamiseksi. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää koulutus-, työelämän ja taloudellisten valintojen sekä arvojen, uskomusten ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 6 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukainen yleistä etua koskeva tehtävä tai rekisterinpitäjän julkisen vallan käyttö: Tieteellinen tutkimus (tietosuojalaki (1050/2018) 4 § 3 mom.).

Käsiteltävät henkilötietojen ryhmät ja niiden tietosisältö

Tilastokeskus toimii henkilötietojen käsittelijänä Svenska handelshögskolanin lukuun ja poimii tutkimuksen toteutuksessa käytettävät henkilö- ja yhteystiedot Tilastokeskuksen tietokannasta, joka perustuu väestötietojärjestelmään.

Otoksen muodostaminen: Tutkimuksen perusjoukon muodostavat ne Suomen kansalaiset, jotka kuuluvat Suomen väestökehikkoon, ovat otantahetkellä 35–45-vuotiaita. Otantamenetelmänä on koulutukseen, asuinpaikkaan, ammattiin ja ikäryhmään perustuva ositettu satunnaisotanta.

Kyselyaineisto: Tilastokeskus saa henkilötietoja henkilön vastatessa kyselyyn Internetissä. Tutkijaryhmä sen sijaan ei saa henkilötietoja; kyselyaineisto on anonyymi. Tämä aineisto sisältää tietoja vastaajan taloudellisesta tilanteesta, arvoista, uskomuksista, ja asenteista. Rekisteriaineisto: Tietoryhmät sisältävät demografisia perustietoja Tilastokeskuksen tietokannoista ja väestötietojärjestelmästä (kuten ikä, äidinkieli), perheen/kotitalouden rakenne (kuten lasten lukumäärä), asuinliitto, koulutus ja koulutukseen osallistuminen (kuten korkein suoritettu tutkinto, opiskelijastatus sekä koulutusala), työssäkäynti (kuten työsuhteet, työmarkkina-asema, työpaikan toimiala), toimeentulo (kuten tulot, tulonsiirrot, varallisuus), asuinmaakunta sekä lainoja/luottoja koskevia tietoja. Rekisteriaineisto ei sisällä erityisiä henkilötietoja. Rekisterimateriaalia käytetään yksilöiden ja kotitalouksien tasolla, ja sitä päivitetään vuoteen 2025 saakka. Lisätietoa Tilastokeskuksen omasta tietokannasta saaduista tiedoista ks. https://taika.stat.fi Rekisteriaineisto yhdistetään kyselyaineistoon vastaajan suostumuksella Tilastokeskuksen ylläpitämässä tutkijoiden etäkäyttöpalvelu FIONA:ssa.

Säännölliset tietojen luovutukset Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysajat

Rekisteritiedoilla täydennettyä kyselyaineistoa (tutkimusaineisto) säilytetään Tilastokeskuksessa korkeintaan 31.12.2030 asti, ja hävitetään viimeistään tuolloin. Tutkimusaineistoon pääsy rajataan Tilastokeskuksen FIONA-etäkäyttöjärjestelmään. Tutkimuksen toteuttamisessa välttämättömiä henkilötunnisteita käsitellään vain Tilastokeskuksessa, ja ne hävitetään heti, kun tutkimusaineisto on koostettu ja validoitu.

Henkilötietojen antaminen lakisääteisenä tai sopimukseen perustuvana taikka sopimuksen tekemisen edellyttämänä vaatimuksena sekä tietojen antamatta jättämisen mahdolliset seuraukset

Osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista, eikä kieltäytymisestä ole oikeudellisia seuraamuksia.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulle kuuluvat seuraavat oikeudet

• Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
• Oikeus saada pääsy tietoihin
• Oikeus oikaista tietoja
• Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
• Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Tieteellisen tutkimuksen yhteydessä edellä mainituista oikeuksista voidaan poiketa kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Poikkeaminen edellyttää tapauskohtaista harkintaa.

Muualta kuin tutkittavilta itseltään saatujen henkilötietojen lähde

Tutkimukseen valitun henkilön yhteystiedot (ml. sähköpostiosoitteet), syntymäaika, koulutus ja ammatti saadaan Tilastokeskuksen tietokannasta, joka perustuu väestötietojärjestelmään. Puhelinnumerot saadaan julkisesti saatavilla olevista lähteistä.

Tilastokeskuksen koko henkilöstöä sitoo salassapitovelvollisuus sekä kansallisen yksityisyyden suojan turvaavan lainsäädännön että EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Henkilötietoja käsittelee Tilastokeskuksessa vain tähän tutkimukseen nimetty henkilöstö. Henkilöstö käsittelee henkilötietoja siitä nimenomaisesti sovittujen ehtojen mukaisesti.